Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αντικαθιστά τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους ήδη συνεργαζόμενους μεταφραστές του ΥΠΕΞ (138 επαγγελμαuntitled-designτίες).

Σύμφωνα με τον νόμο δημιουργίας του Μητρώου, σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του με κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει, δεν θίγει και δεν αναιρεί το μέχρι σήμερα καθιερωμένο και κεκτημένο δικαίωμα των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου να εκπονούν ισοτίμως επίσημες μεταφράσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις,  οι οποίες γίνονται αποδεκτές από φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, δικαστικές αποφάσεις και εγκυκλίους φορέων. Εξάλλου, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών η ρύθμιση του καθεστώτος που διέπει τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζει να γίνεται κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι και σήμερα, με γνώμονα την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση όσων αναζητούν αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης από πανεπιστημιακά καταρτισμένους επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το γραφείο μας όπως πάντα για επίσημες μεταφράσεις μέσω της διεύθυνσης info@yourtranslator.io.