Το Yourtranslator συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ “TOCL (Translation of Cultural Language for the inclusion of migrants)” που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στοχεύει στην ομαλή ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας υποδοχής δίνοντας έμφαση στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων της εκάστοτε χώρας. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Διαβάστε το πρώτο newsletter του έργου:

tocl_newsletter_1_gr

 

 

tocl_newsletter_1_eng

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αντικαθιστά τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους ήδη συνεργαζόμενους μεταφραστές του ΥΠΕΞ (138 επαγγελμαuntitled-designτίες).

Σύμφωνα με τον νόμο δημιουργίας του Μητρώου, σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του με κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει, δεν θίγει και δεν αναιρεί το μέχρι σήμερα καθιερωμένο και κεκτημένο δικαίωμα των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου να εκπονούν ισοτίμως επίσημες μεταφράσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις,  οι οποίες γίνονται αποδεκτές από φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, δικαστικές αποφάσεις και εγκυκλίους φορέων. Εξάλλου, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών η ρύθμιση του καθεστώτος που διέπει τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζει να γίνεται κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι και σήμερα, με γνώμονα την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση όσων αναζητούν αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης από πανεπιστημιακά καταρτισμένους επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το γραφείο μας όπως πάντα για επίσημες μεταφράσεις μέσω της διεύθυνσης info@yourtranslator.io.

cover-4We decided to create Yourtranslator back in November 2011. Back then, developing a professional website wasn’t that easy or commonplace, and collaborative ventures among translators and other professionals were at their nascent stage in Greece.
Yourtranslator started as a collective website, with an amateur logo and design inspired by our friends’ ideas, and our own. Our blog was there almost from the very start and has always been an important part of our effort. We soon evolved into a company and upgraded our website, this time with the help of professionals.
A catastrophic financial crisis, a global pandemic and many changes in our personal and family lives later, we’re still standing. With many of the same loyal and dear customers and many of the same invaluable collaborators, but also with many new faces and challenges. With the same values –high quality, fair treatment of our translators, a friendly and professional customer service–, much more experience and plenty more experiences, both negative, but mostly positive, and, above all, with the same eagerness to do our best, and more . For all of you who have stood by us with your trust and your hard work for the past decade.

Thank you!

*************

Ήταν Νοέμβρης του 2011 όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Yourtranslator. Τότε δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε τόσο διαδεδομένο να φτιάξει κανείς επαγγελματική ιστοσελίδα και τα συνεργατικά σχήματα μεταφραστών/μεταφραστριών και άλλων επαγγελματιών στην Ελλάδα ηταν στα σπάργανα. Ξεκίνησε σαν μια ομαδική σελίδα, με λογότυπο και ιδέες δικές μας και άλλων, πάντα ερασιτεχνικές, αλλά και με το μπλογκ μας, που έπαιζε εξαρχής σημαντικό ρόλο σ’αυτή την προσπάθεια. Σύντομα εξελιχθήκαμε σε εταιρεία και, μερικά χρόνια αργότερα, αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα και το προφίλ μας με τη βοήθεια επαγγελματιών.
Μια καταστροφική οικονομική κρίση, μια παγκόσμια πανδημία και πολλές προσωπικές εξελίξεις και οικογενειακές…διευρύνσεις μετά, είμαστε ακόμα εδώ. Με πολλούς από τους ίδιους πιστούς κι αγαπημένους πελάτες και πολλούς από τους ίδιους ανεκτίμητους συνεργάτες, αλλά και με πολλές νέες προκλήσεις και νέα πρόσωπα. Με τις ίδιες αξίες –ποιότητα, δίκαιη μεταχείριση των συνεργατών μας, φιλική εξυπηρέτηση κι επαγγελματισμός–, πολύ περισσότερη πείρα και εμπειρίες, θετικές περισσότερες από αρνητικές, αλλά κυρίως, με την ίδια όρεξη να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, και κάτι παραπάνω. Για όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτή τη δεκαετία με την εμπιστοσύνη σας και με τη σκληρή δουλειά σας.

Σας ευχαριστούμε!